Linyphiidae

 1. Agyneta sp01
 2. Agyneta sp02
 3. Agyneta sp03
 4. Erigone sp20
 5. Frontinella potosia
 6. Jalapyphantes minoratus
 7. Linyphia xilitla
 8. Linyphiidae sp02
 9. Linyphiidae sp04
 10. Linyphiidae sp05
 11. Toltecaria antricola